MEDIAČNÁ ​KANCELÁRIA


JUDr. Ing. Anna Nirková, PhD.


Právne a ľudsky.... nachádzame riešenia v rodinných, ​občianskych, obchodných ako aj pracovných sporoch.


Photo of People shaking Hands

DOHODA v PROSPECH VŠETKýCH

V mediácii (ako odborne vedenom štrukturovanom procese) u strán ​sporu dochádza k nájdeniu spoločného riešenia ich konfliktu​ prostredníctvom otvorenej komunikácie, porozumenia a dobrovoľnej​ spolupráce.​


Mediátor nie je rozhodca a nemá právo vynucovať riešenie. Jeho úlohou je​ podporovať komunikáciu medzi stranami, pomáhať im identifikovať ich​ záujmy a potreby a spoločne hľadať kreatívne a vzájomne prijateľné​ riešenia.


Výsledok mediácie - mediačná dohoda - je pre strany právne záväzná.​

PRIEBEH MEDÁCIE

customer service phone call

PREDMEDIAČNÁ FÁZA

Jedna zo strán (iniciátor) ​osloví mediátora. Mediátor ​kontaktuje prostistranu.

Mediator talking to a couple during a session

POUČENIE A ZÁPIS DO ​KNIHY

Mediátor strany poučí o ​tom čo je to mediácia a o jej ​následkoch. Zápisom do ​knihy mediácii prestávajú v ​spore plynúť premlčacie ​lehoty.

Businessman Pointing to Flip Board

POCHOPENIE A ​HĽADANIE RIEŠENÍ

Keď u strán dôjde k ​porozumeniu, prečo ​sprotistrana konala tak ako ​konala, môže dôjsť k ​hľadaniu riešení.

Lawyer Contract Mediation And Review

MEDIAČNÁ DOHODA

Mediačná dohoda, ako ​finálny produkt mediácie, je ​pre strany záväzná.

OBLASTI, ​KTORÝM SA ​VENUJEME

Person Signing a Contract

RO​DINNÉ SPORY

Úprava styku, výživné, rozvod, vyporiadanie ​bez​podielového spoluvlastníctva manželov

MA​JETKOVÉ SPORY

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ​náh​rada škody

PR​ACOVnÉ SPORY

Ukončenie pracovného pomeru, porušenie ​pracovnej disciplíny, konflikty medzi ​zamestnanc​ami

ME​DZIGENERAČNÉ SPORY

Dohoda o doopatrovaní rodiča, stretávanie sa ​so starými rodičmi, spoločné bývanie viacerých ​ge​nerácií

SU​SEDSkÉ SPORY

Stavebné úpravy v susedstve, rušenie ​pokojného užívania nehnuteľnosti

Ob​chodné spory

Neplnenie zmluvy, predaj obchodného ​podielu,​ vzťah spoločník - konateľ

RE​CENZIE

čo o nás povedali naši klienti

Mediácia nám veľmi pomohla pri rozpade ​nášho manželstva... S pomocou pani ​mediátorky sme dokázali odložiť naše ​staré zranenia a nájsť riešenia vhodné pre ​všetkých - nás aj pre naše deti. Prešli ​sme všetko čo sme potrebovali - rozv​od, starostlivosť o deti, výživné, rozdele​nie majetku ako aj vrátenie peň​azí vynaložených na súkromný maje​tok jedného z nás. Vrelá vďak​a!

Martina​ P.

So susedou sme si nevedeli prísť na meno ​dlhé roky. Až vďaka mediácii sme ​pochopili, prečo si naše rodiny “robili ​zle”. Už je všetko urovnané a snáď ďalšie ​generácie tento “mier” udržia. Odporúč​am!

- JOZEF K.

Pani mediátorka nám pomohla k dohode, ​ako sa starať o našu mamu, ktorá je ​nevládna. Doteraz to bolo len na mne ako ​najstaršej dcére, konečne pomáhajú aj ​brat ​a švagriná! Ďakujem za trpezlivosť!

- Lý​dia T.

KONTAKTUJTE nás

Tel. 0911 395 439

Email: mediatorkanirkova@gmail.com

Facebook: @mediatorbanovce

Instagram: @mediatorkanirkova


Kancelária

J. C. Hronského 1327/5

957 04 Bánovce nad Bebravou

Married couple during a therapy session with a psychologist

CENNÍK SLUžieb

Úvodná konzultácia v ​trvaní najviac 30 mi​nút ZDA​RMA

Successful therapy resulting in another reconciled couple
Glassmorphism Background
Glassmorphism Background

CENNÍK MEDIÁCIE

Glass Morphism
Glassmorphism Background
Glassmorphism Background

OBČIANSKE SPORY NEMAJETKOVé

OBČIANSKE SPORY MAJETKOVÉ

obchodné spory

Pracovné spory

SPOTREBITEĽSKÉ SPORY

pREDMEDIAčNá FáZA

MEDIAčNá DOHODA

zRUšENIE TERMíNU DO 24 HOD.

40 €/hod

60 €/HOD

100 €/HOD ​60 €/hod

100 €/hod

30 €

od 85 €

20 €Ceny sú orientačné, výsledná suma ​sa určuje dohodou medzi účastníkmi ​mediácie a mediátorom písomnou ​formou.

NIE SME PLATCI dph

cenník platný ​od 01.02.2024

Glassmorphism Background

www.nirkova.sk